Om oss

Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank er en ideell og uavhengig stiftelse som eier rundt 40% av egenkapitalbevisene i Harstad Sparebank. Utbytte fra eierskapet deles ut til allmennyttige formål i Harstad-regionen og Vesterålen.

Vi ønsker å bidra til økt kreativitet, positivitet og vekst i lokalsamfunnet og støtter særlig prosjekter som involverer frivillige og som gir et positivt bidrag til barn og unge. Vi driver med gaveutdeling - ikke sponsing.

Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank ble etablert 3. desember 2013. Opprettelsen av sparebankstiftelsen sikrer at den kapital som er opparbeidet i Harstad Sparebank gjennom mer enn 88 år, forblir i lokalsamfunnet og forvaltes gjennom sparebankstiftelsen.

Formål, visjon og verdier

FORMÅL
Stiftelsens formål er å forvalte egenkapitalbevis den ble tilført ved opprettelsen og å utøve et langsiktig og stabilt eierskap Harstad Sparebank. Stiftelsen skal for øvrig plassere midlene på en hensiktsmessig og betryggende måte ut fra hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning. Stiftelsen kan disponere overskudd og utdele utbyttemidler til allmennyttige formål, herunder til kultur, idrett og andre samfunnsnyttige formål. Stiftelsen skal i sin utdeling av utbyttemidler fortrinnsvis ta hensyn til det distriktet som har bygget opp kapitalen i Harstad Sparebank.

Ved sin virksomhet skal stiftelsen gjennom sitt eierskap i Harstad Sparebank og videreføring av sparebanktradisjoner sikre et godt lokalt forankret sparebanktilbud i Harstad-regionen og Vesterålen. For øvrig kan stiftelsen utøve annen virksomhet som er forenlig med angitte formål og de rammer som til enhver tid følger av regelverket for sparebankstiftelser.


Vår visjon:
VI GIR MULIGHETER

Våre verdier:
MODIG - ENGASJERT - DYKTIG

Eierskap

Stiftelsen skal til enhver tid ha en eierandel som utgjør 25 % eller mer av bankens utstedte kapital. Stiftelsen ble opprettet med 1.500.000 egenkapitalbevis pålydende kr. 100 i Harstad Sparebank og et kontantbeløp på kr. 4.000.000. Stiftelsens grunnkapital skal utgjøre kr. 100.000.000 og annen egenkapital kr. 54.000.000. Stiftelsens totalkapital ved opprettelsen vil utgjøre NOK 154.000.000.

Stiftelsen kan motta ytterligere midler utover avkastning på stiftelsens kapital etter samtykke fra styret i stiftelsen. Beslutningen om at slike midler skal tillegges grunnkapitalen treffes av generalsforsamlingen. Stiftelsen kan ikke motta midler dersom det er knyttet vilkår til disponeringen som ikke er i samsvar med stiftelsens formål.

EIERSTRATEGI
Stiftelsen skal være en langsiktig og stabil eier i Harstad Sparebank.
Klare forventninger til økonomisk forsvarlig drift og utbytte.
Utvikle et godt operasjonelt samarbeid som kan bidra til verdiøkning hos begge parter.
Utøve styringsrett gjennom representasjon i styrende organer.
Ha en langsiktig eierandel på minimum 25 % i banken.

Virksomhetsstyring

Sparebankstiftelsens arbeid skal utøves slik at omverdenen til enhver tid har tillit. Søkere, myndigheter, forretningsforbindelser og allmennheten må til enhver tid ha tillit til vår profesjonalitet og integritet. Derfor er det utarbeidet etiske regler som inneholder generelle prinsipper for aktsomhet, og gjelder for medlemmer av styrende organer og ansatte i Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank.

Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank er en uavhengig stiftelse med en langsiktig målsetting om å bidra til å gi vårt lokalsamfunn en positiv utvikling. Et slikt utgangspunkt tilsier at stiftelsen på sine ulike arbeidsområder ikke bare skal forholde seg til lover og regler, men i etiske sammenhenger også være med å utvikle best praksis.

De etiske regler gjelder for all virksomhet, også innenfor eierstrategi, forvaltnings-/investeringsstrategi og gavepolicy.

Forvaltningsstrategi

§ 1-2 Formål «plassere midlene på en hensiktsmessig og betryggende måte ut fra hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning.»
§ 2-5 Forvaltning av stiftelsens midler.
«Stiftelsen skal ha en konservativ investeringsstrategi og maksimalt 15 % av stiftelsens kapital kan plasseres i aksjefond og maksimalt 25 % i obligasjons/rentefond. «
«Generalforsamlingen kan fastsette nærmere retningslinjer for kapitalforvaltningen».

Vurdering;
Stiftelsens verdier er i hovedsak egenkapitalbevis i Harstad Sparebank. Stiftelsen er pr. dato eneste eier og banken er ikke børsnotert. Det stilles dermed ikke løpende markedspriser for egenkapitalbevisene. Stiftelsens balanseverdier vil da være relativt stabile i forhold til markedsmessige svingninger.

Den disponible likviditet er begrenset og består p.t. kun av kontantoverføringen på 4 mill. kr. som ble tilført ved oppstart. Midlene er plassert på konto i Harstad Sparebank.

Maksimalt 40 % av midlene kan plasseres i aksjefond (15 %) og obligasjons-/rentefond (25 %). Dette bør være en strategi ved likviditet ut over 10 mill. kr.

Andre aktiva vurderes ikke som aktuelle ut fra retningslinjenes konservative profil, men eiendom kan evt. vurderes til eget formål.

Styrende Organer

Administrasjon

Styre

Generalforsamlingen velger stiftelsens styre som består av følgende fem medlemmer og to varamedlemmer:

Stein Nilsen

Styreleder

tlf.: 902 05 150

e-post: Stein.Nilsen@eurojuris.no

Elin Kristine Bøgseth Westvik

Styremedlem

tlf.: 412 33 813

e-post: Elin.Westvik@hlk.no

Jan Pippo Santocono

Styremedlem

tlf.: 911 66 095

e-post: jan@marios.no

Arne Bratsberg

Styremedlem

e-post: arne@sieiendom.no

Helle Næss

Styremedlem

e-post: hellenesset@gmail.com

May Grete Jørgensen Hass

Varamedlem

e-post: may.g.hass@uit.no

Kenneth Mågø

Varamedlem

e-post: kenneth.mago@live.com

Generalforsamling

Stiftelsens øverste organ er generalforsamlingen som består av følgende medlemmer:

Håvard Tømmerås

Leder

Bente Hoseth

Nestleder

Kato Lund

Medlem

Grethe Anthonsen Holm

Medlem

Ann Lisbeth Holm

Medlem

Vidar Johansen

Medlem

Jørgen Lund

Medlem

Siv Storli Olsen

Medlem

Nils Magne Larsen

Medlem

Geir Samuelsen

Medlem

Lars André Uttakleiv

Varamedlem

Tom Fossheim

Varamedlem

Torill Annie Olsen

Varamedlem

ÅRSRAPPORTER

Her kan laste ned våre årsrapporter i PDF-format