Overordnet gavepolitikk

Bidra til økt kreativitet, positivitet og vekst i lokalsamfunnet.
Videreføre, men samtidig å videreutvikle bankens gavetradisjoner.
Profilere banken og stiftelsen ved gaveutdelinger.
Fremstå som proaktiv og kreativ i gavetildelinger.

Stiftelsen styrker arbeidet med initiering av prosjekter i egen regi. Gjennomføring av egeninitierte prosjekter søkes gjort i samarbeid med andre aktører.

Hvem kan søke

Har du et prosjekt du trenger penger til for å realisere, eller ønsker du tilskudd til ditt lag eller forening, kan du søke om gave fra oss.

Vi er spesielt opptatt av å støtte prosjekter som bidrar til positivitet og utvikling i lokalsamfunnet.

HVEM KAN SØKE
- Organisasjoner, lag og foreninger.
- Offentlige aktører, men vi støtter ikke drift eller oppgaver som er det offentliges ansvar. Prosjekter der det offentlige samarbeider med frivillige organisasjoner blir prioritert.
- AS kan i spesielle tilfeller søke, men da vil det stilles krav til at det ikke kan betales utbytte eller at utstyr ikke kan selges.

Hva er prioritert

Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank gir til formål som bidrar til positivtet og utvikling i lokalsamfunnet.

DETTE ER PRIORITERTE FORMÅL:
Prosjekter og organisasjoner som arbeider for og med barn og ungdom.
Livskvalitet for eldre og funksjonshemmede
Prosjekter og organisasjoner som drives av frivillige.
Tiltak og investeringer med langvarig verdi og nytte for lokalsamfunnet.
Lokalt forankrete prosjekter skal prioriteres fremfor større, fylkesdekkende prosjekter i situasjoner der vi har avgrensede midler til fordeling.
Prosjekter og organisasjoner som har klare visjoner og tanker bak sine tiltak.

DETTE STØTTES SOM REGEL IKKE:
Kortvarige arrangementer som enkeltkonserter, idrettsstevner eller sosiale arrangementer.
Lønns- og driftsmidler. Midlertidig driftsstøtte kan gis til kortvarige utviklingsprosjekter eller til tiltak som øker kvaliteten i prosjektet som støttes.
Offentlige kjerneoppgaver.
Kulturnæring, med mindre det har et klart allmennyttig formål eller der formålet er tilrettelegging/infrastruktur for kulturnæring.
Formål som er naturlige sponsorobjekter for næringslivet.
Næringsvirksomhet eller ren privat virksomhet.

Maksimalt søknadsbeløp for engangsutgifter/utstyr settes normalt til 200.000 kr. Det er ingen grense for søknadsbeløp til prosjekter.

Søknadsprosessen

Søknader sendes stiftelsen.
Stiftelsen kan også selv uavhengig vurdere aktuelle prosjekt.
Gaver kan gis til definerte prosjekter, men ikke til drift.
Maksimalt søknadsbeløp for engangsutgifter/utstyr settes normalt til kr. 200.000. Ingen grense for søknadsbeløp til prosjekter.
Det kreves en velbegrunnet søknad med budsjett/kostnadsoverslag.
Søknad og behandling: To årlige søknadsfrister: 1. februar og 1. oktober.
Det er ønskelig at søknader sendes inn elektronisk på egne skjema som ligger på stiftelsens hjemmesider.
Ved behov tar stiftelsen selv kontakt med gavesøker.

Søkere som av ulike grunner ønsker å holde søknaden sin utenfor allmennheten, skal respekteres. Alle tildelte beløp er likevel offentlige. Avslag på gavesøknader vil ikke bli grunngitt.

PERSONVERN

PERSONVERN